Isikuandmete kaitse

Siit lehelt leiad informatsiooni selle kohta, kuidas me töötleme ja kasutame teie isikuandmeid, mis me saame teilt, kui külastate meie veebilehte ("Veebilehe kasutaja isikuandmete puutumatust käsitlev teade"). Samuti selle kohta, kuidas me töötleme teie isikuandmeid seoses sellega, et olete meie klient, koostööpartner, tarnija, teenuseosutaja või muul viisil meiega äriliselt seotud ("Andmekaitseteatis"). 

Veebilehe kasutaja isikuandmete puutumatust käsitlev teade

Heidelberg Materials Kunda AS kohustub kaitsma teie isikuandmeid. Isikuandmete puutumatust käsitlev teade kirjeldab, kuidas Heidelberg Materials Kunda AS töötleb ja kasutab isikuandmeid, mis me saame teilt seoses selle veebilehega ning kuidas saate meiega ühendust võtta, kui teil on täiendavaid küsimusi seoses sellega, et me töötleme teie isikuandmeid.

Heidelberg Materials Kunda AS kasutab teie isikuandmeid  (IP-aadress ja asukohateave) veebilehe haldamiseks ja parandamiseks, asutusesisestes dokumentides ning statistilise analüüsi jaoks (kohaldatavusel).
Heidelberg Materials Kunda AS-i isikuandmete kogumine tugineb vajadusele läbi viia ülalnimetatud protsesse. Ulatus, milles Heidelberg Materials Kunda AS kasutab isikuandmeid veebilehe parandamiseks või statistika analüüsimiseks tuleneb andmete töötlemise aluseks olevast Heidelberg Materials Kunda AS-i õigustatud huvist selliseid parandusi ja analüüse teha.

Isikuandmeid, mida kogutakse ja talletatakse, kasutavad ainult kontserni Heidelberg Materials kuuluvad ettevõtted, välja arvatud järgmistel juhtudel, kui võime andmeid esitada kolmandatele isikutele:

  • seaduses nõutud juhtudel;
  • meie äri ostjale või potentsiaalsele tulevasele ostjale ja/või
  • Heidelberg Materialsi poolt määratud teenuse osutajatele, kes osutavad veebilehe või selle funktsioonidega seotud teenuseid, kuid ainult ulatuses, milles see on vajalik nende teenuste osutamiseks – näiteks IT-teenuste osutaja(te)le, kes veebilehte majutavad, arendavad ja sellele tuge pakuvad.

HeidelbergMaterials võtab meetmeid, et kaitsta kõiki isikuandmeid, mis on edastatud sellistele kolmandatele isikutele või mis on edastatud teistesse riikidesse, kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega ning ülaltoodud viisil.

Heidelberg Materials Kunda AS talletab isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik, et saavutada eesmärk, milleks andmeid on kogutud. See tähendab, et Heidelberg Materials Kunda AS kustutab teie isikuandmed, kui need andmed ei ole enam vajalikud veebilehe parandamiseks või külastatavuse statistika analüüsimiseks. Anonüümseks muudetud statistikat võib salvestada pärast seda.

Võite igal ajal nõuda oma isikuandmete parandamist või kustutamist. Lisaks on teil õigus nõuda oma isikuandmete koopiat meie dokumentidest. Teil on õigus taotleda oma isikuandmete kasutamise piiramist (näiteks, kui teie arvates on andmed ebaõiged) või oma isikuandmete kasutamise lõpetamist (näiteks seoses andmete kasutamisega Heidelberg Materials Kunda AS-i veebilehe parandamiseks). Kui teie isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolekust igal ajal loobuda. Nõusolekust loobumine ei mõjuta enne teie nõusolekust loobumist teostatud isikuandmete töötlemise õiguspärasust.

Heidelberg Materials Kunda AS, äriregistri koodiga 10156772, vastutab teie isikuandmete töötlemise eest ning taotlus teostada oma õiguseid ülaltoodud viisil tuleks adresseerida Heidelberg Materials Kunda AS-ile, Jaama 2, 44106 Kunda ümbrikus, millel on märge „Ettevõtte andmekaitsespetsialistile.“

Kui teil on kaebusi seoses sellega, et Heidelberg Materials Kunda AS töötleb teie isikuandmeid, on teil õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile.

Küpsiste kasutamise tingimused
Andmekaitseteatis

1. Teave teie isikuandmete töötlemise kohta

1.1 Selle andmekaitseteatise eesmärk on anda teavet selle kohta, kuidas Heidelberg Materials Kunda AS (edaspidi: meie) töötleb teie isikuandmeid seoses sellega, et olete meie klient, koostööpartner, - tarnija, teenuseosutaja või muul viisil meiega äriliselt seotud.

1.2 Me austame teie privaatsust ja kaitseme nõuetekohaselt isikuandmeid, mida teie puhul töötleme. Me töötleme teie isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega. Alljärgnevalt kirjeldatakse, kuidas me teie isikuandmeid kogume, töötleme ja jagame.

2. Mis liiki isikuandmeid me töötleme?

Me kogume ja töötleme teie puhul järgmisi isikuandmeid (edaspidi: teie isikuandmed):

  • nimi;
  • ettevõte või organisatsioon, mida esindate;
  • ametinimetus;
  • aadress;
  • e-posti aadress;
  • panga-ja kontoandmed.

2.2 Enamasti kogume isikuandmeid otse teie käest. Siiski võime koguda teie isikuandmeid avalikest allikatest, nagu maksuamet, äriregister, krediidiinfo, selleks et täita lepingulisi ning seadusandlusest tulenevaid kohustusi.

3. Mis eesmärgil me teie isikuandmeid töötleme?

3.1 Me töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

    3.1.1    selleks, et saata teile posti ja e-posti teel turundusteateid;

    3.1.2    selleks, et täita oma kohustusi, mis tulenevad kohaldatavatest õigusaktidest;

    3.1.3 selleks, et täita teiega või teid esindatava ettevõttega sõlmitud lepingust tulenevaid kohustusi;

    3.1.4 Selleks, et viia läbi kliendi rahulolu-uuringuid ning koguda tagasisidet toote ning teenuse kohta vastavalt meie juhtimissüsteemile.

3.2 Teie isikuandmeid on vaja lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks. Kui te ei anna meile oma isikuandmeid, ei saa me täita lepingutest tulenevaid kohustusi.

4. Mis on teie isikuandmete töötlemise õiguslikud alused?

4.1 Teie isikuandmete töötlemine punkti 3.1 alapunktides 3.1.2–3.1.4 märgitud eesmärkidel põhineb asjaolul, et töötlemine on möödapääsmatu teiega sõlmitud lepinguliste ning seadusandlusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

4.2 Teie isikuandmete töötlemine punkti 3.1 alapunktides 3.1.2–3.1.4 märgitud eesmärkidel põhineb asjaolul, et meil on seadusest tulenev kohustus teie isikuandmeid töödelda.

4.3 Teie isikuandmete töötlemine punkti 3.1 alapunktides 3.1.2–3.1.4 märgitud eesmärkidel põhineb meie õigustatud huvil, kuna võimaldab toota ning turundada teenuseid ning tooteid vastavalt ettevõtte eesmärkidele ning lepingulistele kohustustele kooskõlas kehtiva seadusandlusega. Teie isikuandmete töötlemine punktis 3.1 loetletud eesmärkidel põhineb meie õigustatud huvil oma teenuseid või tooteid turundada. Oleme hinnanud huvide tasakaalu ja leidnud, et meie õigustatud huvi kaalub üles teie huvi selle vastu, et teie isikuandmeid ei töödeldaks sel eesmärgil. Teil on alati õigus sellele hinnangule vastuväiteid esitada. Oma õiguste kohta saate lähemalt lugeda allpool.  

5. Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele?

5.1 Me oleme rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks kaotsimineku, ebaseadusliku juurdepääsu jms eest. Nende isikute arv, kellel on teie isikuandmetele juurdepääs, on piiratud. Juurdepääs teie isikuandmetele on ainult nendel Heidelberg Materials Kunda AS-iga seotud isikutel, kes peavad teie isikuandmeid töötlema kooskõlas eespool nimetatud eesmärkidega.

5.2 Me võime teie isikuandmeid jagada kontserni Heidelberg Materials teiste ettevõtete osakondadega, nagu näiteks kommunikatsiooni-, personali-, arendus-, finants-, ja IT-osakonnaga, et oleks võimalik saata asjakohast informatsiooni vastavalt punktile 4.

5.3 Me võime teie isikuandmeid jagada ka tarnijate ja koostööpartneritega, kes osutavad meie nimel teenuseid, näiteks IT-süsteemid ja-lahendused info edastuseks. Me sõlmime kõikide tarnijatega, kes töötlevad meie klientide ja kontaktisikute isikuandmeid, andmete töötlemise lepingud.

5.4 Me ei edasta teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda asuvasse riiki.

6. Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse?

Teie isikuandmeid säilitatakse ainult niikaua, kuni nende säilitamise eesmärk kehtib ja kuni see on kohalike õigusaktidega lubatud või nõutav. Me oleme kehtestanud isikuandmete säilitamise juhendi, et tagada, et teie isikuandmeid ei säilitataks kauem, kui on vaja seoses eesmärkidega, milleks neid koguti või milleks neid täiendavalt töödeldakse. Säilitamise periood sõltub sellest, mis eesmärgil neid andmeid töödeldakse. Nii kaua kui oleme äriliselt seotud, säilitame teie isikuandmeid. Turundus-ja sarnastel eesmärkidel saadetavate meilide puhul säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui te loobute edasisest kirjade saamisest või palute meil kustutada end saatmisnimekirjast.

7. Mis on teie õigused?

7.1 Heidelberg Materials Kunda AS, äriregistri kood 10156772, aadress Jaama 2, 44106 Kunda, e-posti aadress kunda.est@heidelbergmaterials.com, on teie isikuandmete vastutav töötleja. See tähendab, et me vastutame selle eest, et teie isikuandmeid töödeldaks korrektselt ja kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega.

7.2 Teil on õigus teada, milliseid isikuandmeid me teie puhul töötleme, ja te võite taotleda koopiat nendest andmetest. Teil on õigus lasta oma isikuandmeid parandada, kui need ei ole õiged, ja mõnel juhul on teil õigus taotleda, et me kustutaksime teie isikuandmed. Kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks mingil kindlal eesmärgil, võite oma nõusoleku alati tagasi võtta. Kui soovite oma nõusoleku tagasi võtta, võtke meiega ühendust, kasutades punktis 7.1 märgitud kontaktandmeid. Samuti on teil õigus vaidlustada oma isikuandmete teatav töötlemine ja taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Pange tähele, et teie isikuandmete kustutamine või nende töötlemise piiramine võib tähendada seda, et meil ei ole võimalik täita kliendilepingust tulenevaid kohustusi. Lisaks on teil õigus saada oma isikuandmed masinloetavas vormis ja edastada isikuandmed teisele vastutavale töötlejale.

7.3 Kui teil on küsimusi teie kohta käivate isikuandmete töötlemise kohta, võtke palun meiega ühendust e-posti aadressil kunda.est@heidelbergmaterials.com, eespool märgitud postiaadressil või telefoninumbril 322 9900.

7.4 Kui teil on vastuväiteid või kaebusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

8. Muudatused

Kui teie isikuandmete töötlemisel tehakse muudatusi, teavitame teid neist, avaldades selle teatise ajakohastatud versiooni Heidelberg Materials Kunda AS-iveebilehel.