Põhiväärtused

Inimesest ja keskkonnast hoolimist näitab panustamine keskkonnahoidu ja sotsiaalne vastutus inimeste ees.

 • Jätame endast võimalikult väikse ökoloogilise jalajälje.
 • Tegutseme säästva arengu põhimõtteid järgides.
 • Tagame töötajatele turvalise töökeskkonna ja tingimused arenguks.
 • Püüdleme selle poole, et meie töötajad oleksid lojaalsed ja motiveeritud.
 • Oleme hea naaber, kes loob kohalikke väärtusi ja suhtleb oma kogukonna ja huvigruppidega.

Tulemustele orienteeritus tähendab keskendumist püstitatud eesmärkide saavutamisele.

 • Teame ettevõtte eesmärke ja võtame need omaks.
 • Teadvustame endale, kuidas me mõjutame oma tegevusega ettevõtte tulemusi.
 • Otsime parimaid võimalusi lahenduste leidmiseks läbi meeskonnatöö ja suhtluse.
 • Anname endast igas olukorras parima nii meeskonna kui üksikisiku tasandil.

Kvaliteedi mõõt on klientide rahulolu.

 • Lähtume oma tegevuses kliendi ootustest ja kehtivatest nõuetest.
 • Oleme pidevas dialoogis oma klientidega.
 • Saavutame kvaliteedi töötajate pädevuse, vastutuse ja pühendumuse abil.
 • Taotleme parimat hinna ja kvaliteedi suhet.

Usaldusväärsus on julgus anda sõna ning tahe ja valmidus seda pidada.

 • Täidame oma kohustused ja lubadused.
 • Hoiame äritegevuse ausa ja läbipaistva.
 • Oleme usaldusväärne partner ja püüame seda mainet igati õigustada.

Areng ja innovaatilisus tähendab suurt õpivalmidust ja julgust otsustada uuenduste kasuks.

 • Tahame ja oskame oma tegevust hinnata ja analüüsida.
 • Oleme valmis õppima ja õpitut rakendama.
 • Leiame ja juurutame parimad võimalikud tehnoloogiad.
 • Julgeme unistada ja uusi võimalusi proovida.

Traditsioonidel põhinev jätkusuutlikkus kätkeb austust mineviku vastu ning praeguste vajaduste täitmist, arvestades tulevaste põlvkondade vajadusi.

 • Väärtustame tsemenditootmise tavasid ja teeme endast sõltuva selle jätkumiseks.
 • Meie otsused on hästi läbi mõeldud ja tulevikku suunatud.
 • Kasutame ressursse säästlikult ja perspektiivitundega.