Jätkusuutlikkus

Sellel veebilehel on toodud projektid, artiklid ja aruanded, kust saate rohkem lugeda selle kohta, mida me teeme, et minimeerida meie tegevusest tulenevat keskkonnamõju.

Meie jätkusuutlikkuse alustalad on need, mis teevad meist jätkusuutlikku tootja, tarnija, tööandja ja hea naabri kohalikule kogukonnale. Tugineme oma tegevuses kontserni  Heidelberg Materials jätkusuutlikkuse kohustumustele.

1. Inimesed

Töötervishoid ja-ohutus on meie prioriteet. Tööõnnetuste puhul lähtume nullvisiooni põhimõttest. Ohutuskultuuri tugevdamiseks  on  võetud mitmeid meetmeid, muu hulgas on fookuses töötajate teadmiste ja teadlikkuse tõstmine, alltöövõtjate ohutus.  Kord aastas toimub ohutuspäev.

Toetame töötajate tervislikku eluviisi: meil on aktiivselt tegutsev spordiklubi SK KNT.  Väärtustame töötajate erinevat tausta ja kogemusi. Töötajate kaasamiseks tegutseb ettevõttes koostöötoimkond.

Loe lähemalt 

"Meie töökohad peavad olema ohutud, turvalised ja kaasavad"

"Innovatiivsed ja jätkusuutlikud tooted, mis aitavad vähendada kliimamõju". 

2. Tooted ja innovatsioon

Kogu maailma süsihappegaasi heitest on ligikaudu seitse protsenti seotud tsemenditööstusega. Süsinikujalajälje vähendamiseks on vaja astuda olulisi samme, muu hulgas suurendada biomassi osakaalu kütustes, tegeleda tsementide puhul teadus-ja arendustööga ning leida uusi alternatiivseid lahendusi toormaterjalile ja süsinikuintensiivsele  klinkrile.

Süsiniku kogumine ja säilitamine (CCS -inglise keeles carbon capture and storage) on võtmelahenduseks, et oluliselt vähendada tsemenditootmisest tulenevat süsinikuheidet ning lõpuks jõuda süsinikneutraalse betoonini. 

Tee kliimaneutraalse betoonini

 

3. Tootmine ja väärtusahel

Kasutame loodusvarasid säästlikult. Kohandame igat väärtusahelat, et vähendada heitmeid ja minimeerida meie tegevusest tulenevat keskkonnamõju.

Me teeme ennetavat tööd ja koostame plaane, et tagada oma kaevandusaladel elurikkuse jaoks häid tingimusi. Valminud on karjääride elurikkuse kava.

Digitaliseerime tootmist, et kasutada ressursse tõhusamalt kogu tarneahela ulatuses ja suurendada tootlikkust.

Elurikkuse kavad

"Vastutustundlik tooraine kaevandamine arvestades keskkonda ja loodust."

"Me tagame oma tegevuse läbipaistvuse. Oleme valmis avatud suhtluseks ettevõtte naabrite ja koostööpartneritega."

4. Ühiskond ja sotsiaalne vastutus

Oluline on avatud dialoog naabritega. Suhtleme tehase ja karjääride ümbruses elava kogukonnaga kohtumiste, infolehtede ja internetis avaldatava teabe kaudu, andes enne teada kõigist kaevandamisetappidest, heitkogustest ja olukorra parandamiseks rakendatavatest projektidest.

Kunda ühe suurima tööandjana toetame kohalikke haridusasutusi, sotsiaal-, kultuuri-ja spordiüritusi.

Keskkonnauudised

Ihaste sild

Jätkusuutlik ehitamine

Loe lähemalt

Meie teekond süsinikuneutraalsuseni