Keskkonnauuringud

Kunda Nordic Tsement on võtnud endale kohustumuse jälgida ettevõtte keskkonnamõju ning seda pidevalt vähendada. Mõju suuruse hindamiseks ning vähendamise võimaluste kaardistamiseks tehakse järjepidevalt keskkonnaseisundi monitooringut koos oma ala ekspertidega.

Põhjavee seire

OÜ Maavarauuringud viib läbi põhjaveeseiret, mille eesmärk on hinnata töötavate Ubja ja Aru-Lõuna karjääri ning Toolse-Lääne perspektiivse karjääri kaevandamise kogumõju maasisesele hüdrosfäärile. Seire tulemused on vajalikud elanikkonna veevarustusprobleemide lahendamiseks ja kaevanditesse juurdevoolava veehulga prognoosarvutuste tegemiseks. Põhjaveetaseme muutusi jälgitakse 28 vaatluspunktis, kus mõõtmisi teostatakse kord kahe kuu jooksul ning nelja vaatluspunkti on paigaldatud andurid, mis registreerivad põhjaveetaseme seisu iga kolme tunni järel.

Uuringu tulemusena selgus, et 2021. aasta oli vaatluspiirkonnas ilmastikutingimuste poolest sademetevaesem, põhjavee toitumise seisukohalt aga keskmine. Ubja ja Aru-Lõuna karjääride vaatluskaevudes oli keskmine veetase 2021. aastal tõusnud.

Jõgede seire

Toolse ja Kunda jõe ning Kunda piirkonna keskkonnaseiret teostab OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Tööde teostamise eesmärgiks on seire raames saadud tulemuste võrdlemine keskkonnalubades ja keskkonnakompleksloas toodud piirväärtustega ning ettevõtte mõju hindamine pinnaveele. 

2021. aastal piirväärtuste ületamisi ei esinenud. Suurim erinevus varasema seirega oli 2021. aastal biokeemilise hapnikutarbe ja üldfosfori sisalduses. Varasemalt on saadud biokeemilise hapnikutarbe kõrgemad ja üldfosfori madalamad tulemused. 

Ubja põlevkivikarjäärist proove ei võetud, kuna ajutise tootmistegevuse peatamise tõttu vee sisse- ja väljavool puudus.

Toolse jõe vooluhulgaks mõõdeti 15. oktoobril 2021. aastal 146 l/s, mis oli varasematel aastatel saadud tulemustest madalam. Sisuliselt on tegemist seni teadaolevalt kõige väiksema mõõdetud tulemusega. Väiksema vooluhulga tulemuse põhjuseks võis olla keskmiselt vähemate sademetega mõõtmiseelne periood, väiksem väljapumbatav veekogus Aru-Lõuna karjäärist ja Ubja karjääri väljavoolu puudumine.