Keskkonnauuringud

Heidelberg Materials Kunda AS on võtnud endale kohustuse jälgida ettevõtte keskkonnamõju ning seda pidevalt vähendada. Mõju suuruse hindamiseks ning vähendamise võimaluste kaardistamiseks tehakse järjepidevalt keskkonnaseisundi monitooringut koos oma ala ekspertidega.

Põhjavee seire

Maavarauuringud OÜ viib läbi Heidelberg Materials Kunda AS-i karjääride ümbruses põhjavee seiret 24 vaatluspunktis. Ajas muutuvatest looduslikest teguritest mõjutavad põhjavee seisundit põhiliselt ilmastikutingimused, esmajärjekorras sademed ja nende aastasisene jaotumine. Riigi Ilmateenistuse andmetel on viimaste aastate sademete summad olnud järgmised: 2021. a 564,1 mm, 2022. a 376,5 mm ning 2023. a 631,8 mm. Võrdluseks 1991-2020 a keskmine näitaja on 573 mm/a. 2023. a sademed olid põhjavee toitumise seisukohast suhteliselt head.

2023. aastal oli vee juurdevool Aru-Lõuna karjääri võrreldes 2022. aastaga suurenenud keskmiselt 1,3 korda. Vaatamata mitmekümne aasta pikkusele põhjavee väljapumpamisele kuni 20 meetrise alanduse juures ulatub arvestatav, 4 meetri suurune põhjaveetaseme alanemine karjääri piirist 1,5 kilomeetri kaugusele kagusse. Põhjavee suurem alandus on ida ja kagu suunas, väikseim lääne suunas. Teostatud uuringute põhjal järeldub, et karjääridest Kahe kilomeetri kaugusel ei ole veeärastuse mõju märgata.

Jõgede seire

Toolse ja Kunda jõe ning Kunda piirkonna keskkonnaseiret teostab OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Sarnaselt varasematele aastatele hinnati Kunda ja Toolse jõe ökoloogilist seisundiklassi füüsikalis-keemiliste näitajate alusel.

Kunda jões analüüsitud füüsikalis-keemiliste näitajate ökoloogiline seisundiklass annab biokeemilise hapnikutarbe, ammooniumi, üldfosfori ja pH tulemuste väärtuseks väga hea, üldlämmastik on klassis kesine. Aastate jooksul on Kunda jões halvenenud üldlämmastiku seisundiklass. Üldlämmastiku näitajad Kunda jões on jäänud aastaid kesisesse klassi. Viimati olid üldlämmastiku näitajad heas seisundiklassis 2018. aastal. Üldfosfori näitajad ei ole halvenenud.

Pinnaveekogudes on aastaid jälgitud lämmastiku- ja fosforinäitajaid, sest need elemendid mõjutavad looduse tasakaalu. Eesmärgiks on seatud, et taimetoitainete survet Läänemerele ja Soome lahele tuleb vähendada. Seirete tulemustel Heidelberg Materials Kunda AS-i väljalasud ei suurenda antud toitaineid pinnaveekogudes.

Vooluveekogumi ökoloogilise seisundiklassi füüsikalis-keemiliste üldtingimuste järgi võib käesoleval aastal Toolse jõe seisundit liigitada klassi väga hea ammooniumi, biokeemilise hapnikutarbe ja pH osas. Üldlämmastik on klassis kesine enne ja peale Aru-Lõuna karjääri väljalasku. Toolse jõe vooluhulgaks mõõdeti 1055 l/s, mis oli varasematel aastatel saadud tulemustest tunduvalt kõrgem. Enne mõõtmisi oli ühel päeval väga suur sademete hulk. Varasemast kõrgem oli ka karjäärist jõkke pumbatud vee kogus, mis moodustas suhtena 64% jõe mõõdetud vooluhulgast. Antud asjaolu näitab karjääridest väljapumbatava vee mõju Toolse jõele. Suurem mõju on Aru-Lõuna karjäärist väljapumbataval veel võrreldes Ubja karjääriga. 

Veeproovi võtmine
Proovivõtt Aru-Lõuna karjääri väljalasust.