Põhiväärtused, arengusuunad ja poliitikad

Arengusuunad

Meie tegutsemise aluseks on ettevõtte ärikontseptsioon, visioon, strateegia ja juhtimispoliitika, mille väljatöötamisel on juhtkond lähtunud kontserni Heidelberg Materials juhtpoliitikast ning meie organisatsiooni eripärast, vajadustest ja väljakujunenud tavadest.

Ärikontseptsioon

Heidelberg Materials Kunda AS-i eesmärk on olla usaldusväärne ja tõhus tsemendi ja killustiku tootja ning tarnija kasumlikel turgudel. Meie jätkusuutlikkuse aluseks on rahulolev klient ning lojaalne ja motiveeritud töötajaskond, keda toetab firma arengut soosiv omanik.

Visioon

Me soovime olla:

 • järjepidev,
 • toodet ja tehnoloogiat arendav,
 • keskkonnast hooliv,
 • kliendikeskne,
 • kasumlik,
 • sotsiaalselt vastutav.


Strateegia

Oma ärikontseptsiooni ja visiooni saavutamiseks kasutame kõiki ressursse ja neist lähtuvaid tegevusi ning

 • kindlustame toorainete piisava varu,
 • investeerime personali arengusse,
 • kasutame parimat võimalikku tehnoloogiat ja tehnikat,
 • kasutame oma finantsvahendeid tulemuslikult,
 • tagame juhtimise (juhtimissüsteemide) toimimise ja pideva arendamise,
 • lähtume planeerimisel ettevõtte pikaajalistest plaanidest,
 • kaasame ettevõtte arendamisse kodumaa ja kontserni teaduspotentsiaali.
   
Põhiväärtused

Inimesest ja keskkonnast hoolimist näitab panustamine keskkonnahoidu ja sotsiaalne vastutus inimeste ees.

 • Jätame endast võimalikult väikse ökoloogilise jalajälje.
 • Tegutseme säästva arengu põhimõtteid järgides.
 • Tagame töötajatele turvalise töökeskkonna ja tingimused arenguks.
 • Püüdleme selle poole, et meie töötajad oleksid lojaalsed ja motiveeritud.
 • Oleme hea naaber, kes loob kohalikke väärtusi ja suhtleb oma kogukonna ja huvigruppidega.

Tulemustele orienteeritus tähendab keskendumist püstitatud eesmärkide saavutamisele.

 • Teame ettevõtte eesmärke ja võtame need omaks.
 • Teadvustame endale, kuidas me mõjutame oma tegevusega ettevõtte tulemusi.
 • Otsime parimaid võimalusi lahenduste leidmiseks läbi meeskonnatöö ja suhtluse.
 • Anname endast igas olukorras parima nii meeskonna kui üksikisiku tasandil.

Kvaliteedi mõõt on klientide rahulolu.

 • Lähtume oma tegevuses kliendi ootustest ja kehtivatest nõuetest.
 • Oleme pidevas dialoogis oma klientidega.
 • Saavutame kvaliteedi töötajate pädevuse, vastutuse ja pühendumuse abil.
 • Taotleme parimat hinna ja kvaliteedi suhet.

Usaldusväärsus on julgus anda sõna ning tahe ja valmidus seda pidada.

 • Täidame oma kohustused ja lubadused.
 • Hoiame äritegevuse ausa ja läbipaistva.
 • Oleme usaldusväärne partner ja püüame seda mainet igati õigustada.

Areng ja innovaatilisus tähendab suurt õpivalmidust ja julgust otsustada uuenduste kasuks.

 • Tahame ja oskame oma tegevust hinnata ja analüüsida.
 • Oleme valmis õppima ja õpitut rakendama.
 • Leiame ja juurutame parimad võimalikud tehnoloogiad.
 • Julgeme unistada ja uusi võimalusi proovida.

Traditsioonidel põhinev jätkusuutlikkus kätkeb austust mineviku vastu ning praeguste vajaduste täitmist, arvestades tulevaste põlvkondade vajadusi.

 • Väärtustame tsemenditootmise tavasid ja teeme endast sõltuva selle jätkumiseks.
 • Meie otsused on hästi läbi mõeldud ja tulevikku suunatud.
 • Kasutame ressursse säästlikult ja perspektiivitundega.
Juhtimispoliitika

Heidelberg Materials Kunda AS-i integreeritud juhtimissüsteem hõlmab keskkonna-, kvaliteedi-, töötervishoiu ja tööohutuse-, ning energiajuhtimissüsteeme.

Ettevõtte juhtimispoliitika peaeesmärkideks on ellu viia oma ärikontseptsiooni ja visiooni ning koordineeritult suunata strateegilisi tegevusvaldkondi andes raamistiku eesmärkide püstitamisel. Me järgime tingimusteta, alati ja igas meie tegevuses siseriiklikke ja Euroopa Liidu asjakohaseid õigusakte ning asjakohaseid kontserni Heidelberg Materials poliitikaid ja suuniseid.

Meie kvaliteedialane tegevus peab kindlustama, et tarnime tooteid, mis tagavad klientidele parima võimaliku lahenduse. Selleks, et kliendid peaksid meid parimaks võimalikuks tarnijaks turul, jälgime nende vajadusi ja ootusi ning proovime leida optimaalseimaid lahendusi. Tarnime tooteid vastavalt lepingulistele kohustustele. Kõik meie tooted vastavad kehtestatud standarditele.

Meie keskkonnaalane tegevus lähtub jätkusuutliku ressursikasutuse põhimõtetest, kasutades loodusressursse säästlikult ja asendades neid võimalusel alternatiivsete materjalidega. Meie eesmärk on pidevalt vähendada keskkonna mõjutamist ning seetõttu parendame järjepidevalt keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust. Keskkonna kaitsmine ja jäätmete vähendamine on meie järjepidev kohustumus.

Meie energiaalane tegevus peab tagama jätkuva energiatulemuslikkuse parendamise, kulude vähenemise ja energiatõhususe valdkonna investeeringute optimeerimise. Meie tegevust toetab energiatulemuslikkust mõjutavate energiatõhusate toodete ja teenuste ostuprotsess.  Meie tegevus energia valdkonnas aitab kaasa loodusressursside säilitamisele ning keskkonna- ja kasvuhoonegaaside vähendamisele.

Meie töötervishoiu- ja tööohutuse alane tegevus peab tagama, et meie töötajad ja kõik ettevõttega seotud isikud tegutsevad moel, mis aitab tõsta turvalisust, riske vähendada ja õnnetusi ära hoida. Me nõuame, et meie tegevusega kaasneks ümbritsevale elukeskkonnale ja inimestele võimalikult väike oht. Me oleme teadlikud meie tegevusega kaasneda võivatest riskidest ning suudame neid ära hoida ja hallata, aru pidades ning kaasates töötajaid.

Meie personalialane tegevus peab kindlustama, et töötajate ja kõigi teiste ettevõttega seotud isikute kompetentsuse tase võimaldab ettevõtte poolt seatud eesmärke ja juhtimispõhimõtteid ellu viia. Meie töökorraldus tagab, kohustuste ja õiguste selge jaotuse ning organisatsioonist ja juhtimisest  arusaama. Seatud eesmärkide saavutamiseks tagame oma personali motiveerituse.

Heidelberg Materials Kunda AS-i integreeritud juhtimissüsteemi arendamine ja selle mõjususe järjepidev parendamine on ettevõtte kõikide töötajate õigus ja kohustus. Kontrolli süsteemi toimimise ja arendamise üle teostab juhtkond, kes eraldab selleks vajalikud ressursid ja tagab informeerituse.

Ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks viiakse regulaarselt läbi riskide ja võimaluste ning sisemiste ja välimiste toimimistingimuste analüüs. Samuti jälgitakse pidevalt asjakohaste huvipoolte ootusi ja vajadusi.

Heidelberg Materials Northern Europe`i tarnija käitumiskoodeks

Sissejuhatus

Käesolev ning ülemaailmselt kohaldatav tarnija käitumiskoodeks on aluseks kõikidele Heidelberg Materialsi ning selle tarnijate lepingulistele suhetele. Meie äritegevusele kohalduvad keskkonnakaitse, toote ohutuse ja sotsiaalse heaoluga seotud siseriiklikud seadused ja regulatsioonid. Lisaks tuleneb Heidelberg Materialsi eeskirjadest kõikidele tarnijatele nõue pidada kinni meie tarnija käitumiskoodeksi põhimõtetest ning toimida nendega kooskõlas.

Heidelberg Materialsi äritegevusjuhendist lähtuvalt on tarnija käitumiskoodeksi eesmärk järgida tarneahelas seoses tarnijatega rahvusvaheliselt tunnustatud ja inimõiguste, tööõiguse, korruptsioonivastasuse ning keskkonnaga seotud standardeid ja põhimõtteid, samuti rahvusvahelist sotsiaalse vastutuse standardit SA 8000, Saksa seadust seoses korporatiivsete hoolsuskohustustega tarneahelas (Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains) ning keskkonnajuhtimise standardit ISO 14001.

Mida ootame enda tarnijatelt

Heidelberg Materials eeldab, et tema tarnijad järgivad alltoodud ning rahvusvaheliselt tunnustatud standardeid:

 • Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kaheksat peamist konventsiooni;
 • ÜRO globaalse kokkuleppe 10 põhimõtet;
 • OECD suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele; ja
 • ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid.

Täpsemalt eeldab Heidelberg Materials, et tema tarnijad järgivad alltoodud kohustusi ning vastutavad selle eest, et nad nõuaksid põhimõtetest kinnipidamist ka enda otsestelt tarnijatelt ja veenduksid hoolikalt, et neid põhimõtteid järgitaks nende tarneahelates.

Töötingimused / Tööjõud

 1. Tarnijad ei tohi kasutada oma tegevuse mistahes faasis lapstööjõudu. Tarnijad on kohustatud järgima Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni soovitusi tööle lubamise vanuse alammäära osas ning Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooni „Lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse viivitamatu keelustamine“. 
 2. Hüved ja preemiad peavad olema kooskõlas töötasu alammäära, tööaja, ületunnitöö ning seadusega ettenähtud hüvede aluspõhimõtetega. Tarnijad peavad tagama võrdse töötasu, sõltumata soost, nagu sätestab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioon nr 100. 
 3. Keelatud on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni poolt sunniviisilise või kohustuslikuna määratletud töö, sh sunniviisiline ületunnitöö, võlaorjus, inimkaubandus, pärisorjus või kinnipeetavate sunniviisiline töö. Töötajatel peab olema õigus lõpetada töösuhe pärast mõistliku etteteatamise tähtaja möödumist.
 4. Tarnijad peavad tunnustama töötajate ühingutesse kuulumise ja kollektiivse läbirääkimise õiguseid seadusega ettenähtud juhtudel.
 5. Tarnijad peavad järgima töötervishoiu ja -ohutuse tingimusi, mis vastavad asjakohastele töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele või ületavad neid. See hõlmab vähemalt siseriiklikult kohalduvate seaduste ja regulatsioonide järgimist ning vajalike lubade ja litsentside olemasolu. Tarnijad peavad kehtestama asjakohased protseduurireeglid, omama tööohutuse tagamiseks vajalikku infrastruktuuri ja varustust ning edendama järjepidevalt töötervishoidu ja -ohutust.

Keskkonnaalased standardid

 1. Tarnija tegevused peavad minimaalselt vastama asjakohase riigi keskkonnaalastele seadustele ning regulatsioonidele. Keskkonna suhtes peab tarnija tegutsema erilise hoolsusega. Keskkonnamõjusid mh heitkogustele, energiale, veele, jäätmetele ja bioloogilisele mitmekesisusele (kuid mitte ainult) tuleb juhtida süstemaatiliselt. Tarnijad peavad vältima, vähendama või heastama keskkonnamõjusid, sh keskkonnamõjusid, mis takistavad inimese juurdepääsu toidule, joogiveele ja sanitaarvahenditele või kahjustavad inimese tervist. Ühtlasi tuleb tarnijatel kehtestada asjakohased keskkonnaalased protseduurid ning keskkonnaalaseid tegevusi pidevalt edendada.
 2. Tarnijad peavad edendama oma toodete ja teenuste lähtematerjali hankimise, tootmise, transpordi, turustamise, kasutamise ning realiseerimise turvalisust ja keskkonnaohutust. 
 3. Tarnija peab austama mistahes kohalike, riiklike ning rahvusvaheliste maa-, vee- ja loodusressurssidega seotud õiguseid. Ebaseaduslik loodusressursside omandamine ja kasutamine on keelatud.
 4. Kui tarnija tegevus hõlmab:
 • elavhõbedat ja selle ühendeid, elavhõbedat sisaldavaid tooteid või elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid, peab tarnija järgima Minamata elavhõbedakonventsiooni;
 • kemikaale ning keemilisi jäätmeid ja varusid, peab tarnija järgima püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni;
 • ohtlike ja muude jäätmete saadetisi vastavalt ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsioonile, peab tarnija järgima selle konventsiooni artikli 4 lõikeid 2, 5 ja 8

Ärieetika

 1. Äritegevus peab olema aus. Heidelberg Materialsi töötajatele või kolmandatele isikutele on keelatud pakkuda või anda tasu, teenuseid, kingitusi, meelelahutust või muid hüvesid, mille eesmärk on mõjutada viisi, kuidas Heidelberg Materialsi töötaja või kolmas isik oma kohustusi täidab. Sarnaselt ei paku ega anna Heidelberg Materials ühelegi tarnijale tasu, teenuseid, kingitusi, meelelahutust või muid hüvesid, mille eesmärk on mõjutada kohustuste täitmise viisi. 
 2. Juhul kui tarnijad palkavad era või avaliku sektori teenusepakkujaid, tuleb neid nõuetekohaselt juhendada ja kontrollida, et vältida mistahes ebaseaduslikku sundi või repressiooni.
 3. Tarnijad peavad hoidma klientide, tarnijate ning muude äripartneritega erapooletuid suhteid ning tagama, et mistahes huvide konflikti käsitletakse asjakohasel viisil, kooskõlas seaduste ja regulatsioonidega. Tarnijad peavad teavitama Heidelberg Materialsi igast huvide konfliktist, mis on seotud Heidelberg Materialsi ja/või selle töötajaga.
 4. Kõik finantstehingud tuleb teostada vastavalt kohaldatavatele seadustele ja regulatsioonidele ning tarnijatel on keelatud osaleda mistahes rahapesu ja/või terrorismi rahastamisega seotud tegevustes.
 5. Tarnijad peavad veenduma, et nad ei riku sanktsioonide ja ekspordikontrolliga seonduvat seadusandlust, sh (kuid mitte ainult) ÜRO-s, Ameerika Ühendriikides, Ühendkuningriigis või Euroopa Liidu liikmesriikides vastuvõetud seaduseid. 
 6. Tarnijad peavad tunnustama ja täitma seadusi, regulatsioone ja põhimõtteid, mis soodustavad ausat ja vaba konkurentsi ning keelavad konkurentsivastased tegevused, lepingud ja kokkulepped. 
 7. Tarnijad peavad austama rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi ning tagama nende järgimise. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni vägivalla ja ahistamise vastu võitlemise konventsioonis ning Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni töö- ja kutsealast diskrimineerimist käsitlevas konventsioonis määratletud töötajate ahistamine ja diskrimineerimine ei ole mistahes olukorras lubatav (sealhulgas, aga mitte ainult värbamisel, edutamisel, koondamisel). Diskrimineerimise alused on mh (kuid mitte ainult) sugu, etniline päritolu, nahavärv, usutunnistus, poliitilised tõekspidamised, sotsiaalne päritolu, puue või vanus. Lisaks tuleb tarnijatel tagada, et diskrimineerimist ei esine seoses töö- ja kutsealaste võimaluste ja kohtlemisega Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooni nr 111 tähenduses.
 8. Tarnijatel peab olema sisearuandluseks asjakohane teavituskanal, et avastada ja lahendada vastavusriskid ning potentsiaalsed rikkumised võimalikult aegsasti.

Koostööst ning koostöö lõpetamisest

Nende juhiste järgimine on pikaajaline õppimis- ja arenemisprotsess. Heidelberg Materials on seadusest tulenevalt kohustatud viima läbi erinevaid regulaarseid riskianalüüse. Juhul kui tarnijaga seonduvalt tuvastatakse risk, annab tarnija Heidelberg Materialsile või Heidelberg Materialsi poolt volitatud isikutele nõusoleku ja õiguse rakendada tegevuskavasid, mis sisaldavad meetmeid nagu (kuid mitte ainult) enesehindamine, koolitused ja tarnija auditeerimine, et tuvastada siintoodud põhimõtetest kinnipidamine ning leevendada riske.

Heidelberg Materials väärtustab tihedat ja tulemuslikku koostööd oma tarnijatega. Sellegipoolest juhul, kui tarnija ei järgi käesolevat tarnija käitumiskoodeksit, on Heidelberg Materialsil õigus öelda üles mistahes leping tarnijaga ilma etteteatamiseta ning viivitamatu mõjuga. Mistahes seaduste või HeidelbergMaterialsi eeskirjade ning regulatsioonide rikkumistest saavad tarnijad teavitada meie teavitusliinil „SpeakUP“ https://www.speakupfeedback.eu/web/heidelbergcement/.